Zagorsk. Maslo. 1927 g. Chastnoye sobraniye. Moskva

Загорск. Масло. 1927 г. Частное собрание. Москва

Загорск. Масло. 1927 г. Частное собрание. Москва

Добавить комментарий