«Ikonnyye lavki» 1916–1917. Avtolitografiya. Muzey svyashchennika Pavla Florenskogo

"Иконные лавки" 1916–1917. Автолитография. Музей священника Павла Флоренского

«Иконные лавки»
1916–1917.
Автолитография.
Музей священника Павла Флоренского

Добавить комментарий