V.I. Sokolov. Tserkov’ Uspeniya Bozhiyey Materi v Gefsimanskom skite. Avtolitografiya. 1916–1917. Muzey svyashchennika Pavla Florenskogo

В.И. Соколов. Церковь Успения Божией Матери в Гефсиманском ските. Автолитография. 1916–1917. Музей священника Павла Флоренского

В.И. Соколов. Церковь Успения Божией Матери в Гефсиманском ските. Автолитография. 1916–1917.
Музей священника Павла Флоренского

Добавить комментарий